Občanské právo

 • kupní, nájemní a darovací smlouvy
 • zástavní smlouvy
 • smlouvy o zřízení či zániku služebností
 • smlouvy o půjčce
 • advokátní úschovy finančních prostředků na depozitním účtu
 • zastupování v soudních sporech o náhradu škody na zdraví (bolestné a ztížení společenského uplatnění)
 • zastupování v soudních sporech o vypořádání spoluvlastnictví
 • zastupování v soudních ve sporech o zaplacení dlužné částky
 • vymáhání pohledávek včetně exekučních návrhů

Rodinné právo

 • návrhy na rozvod manželství
 • návrhy na úpravu výchovy a výživy nezletilých dětí
 • návrhy na zvýšení či snížení výživného
 • návrhy na úpravu styku otce či matky s dítětem
 • návrhy na schválení právního jednání za nezletilého
 • návrhy na omezení svéprávnosti
 • zastupování v řízeních o výchovu a výživu nezletilých dětí
 • zastupování v řízeních o rozvod manželství
 • zastupování v řízeních o vypořádání společného jmění manželů

Právo nemovitostí

 • příprava kupních, darovacích a nájemních smluv
 • příprava smluv o služebnostech
 • výmaz váznoucích právních závad z katastru
 • zajišťovcí převody vlastnického práva
 • vymezení nových bytových jednotek v domě
 • úschova financí spojených s prodejem nemovitostí
 • příprava smluv o výstavbě
 • žaloby na určení vlastnictví
 • souhlasná prohlášení pro zápis na katastru
 • žaloby na vyklizení bytu
 • revize předložených smluv

Obchodní právo

 • smlouvy o převodu podílu
 • kupní smlouvy, smlouvy o dílo
 • smlouvy o obchodním zastoupení
 • návrhy na zahájení insolvenčního řízení
 • přihlášky do insolvenčních řízení
 • zastupování před rejstříkovým soudem
 • zastupování v soudních sporech ze směnek či směnečného ručitelství
 • zastupování v soudních sporech ze smluv o dílo
 • vymáhání pohledávek včetně exekučních návrhů

Správní právo

 • zastupování před katastrálním úřadem
 • návrhy na vklad vlastnického práva, práva ze služebnosti
 • návrhy na vklad či výmaz zástavního práva
 • ohlášení nové stavby na pozemku
 • zastupování v řízení o přestupcích
 • žaloby proti správnímu rozhodnutí a zastupování v těchto řízeních
 • kasační stížnosti
 • žádosti o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.

Pracovní právo

 • pracovní smlouvy
 • dohody o provedení práce či pracovní činnosti
 • dohody o ukončení pracovního poměru
 • výpovědi z pracovního poměru
 • zastupování v soudních sporech o neplatnost rozvázání pracovního poměru
 • zastupování v soudních sporech o zaplacení mzdy
 • zastupování v soudních sporech o náhradu škody na zdraví způsobenou pracovním úrazem

​​​​Mgr. Tereza Daňková - advokátka