Ochraně Vašich osobních údajů a všech dat, se kterými nakládám, věnuji maximální možnou pozornost. Kromě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. GDPR) se řídím obecně závaznými právními předpisy a interními předpisy. Veškeré údaje, které shromažďuji, zpracovávám pouze pro odůvodněné účely, po omezenou dobu a s využitím maximální možné míry zabezpečení.

Jaké údaje zpracovávám?
Zpracovávám následující osobní údaje:

 1. identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení, IČO a DIČ, pokud jste podnikatel, a Vaše funkce v organizaci, pokud zastupujete právnickou osobu;
 2. kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s Vámi, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa pro doručení, fakturační adresa;
 3. údaje o objednaných službách, které jste si u mne Vy nebo Vaše společnost objednali a způsobu platby včetně čísla Vašeho účtu.

Proč osobní údaje zpracovávám a co mne k tomu opravňuje? V rámci své činnosti zpracovávám osobní údaje pro různé účely a v různém rozsahu buď: bez Vašeho souhlasu na základě plnění smlouvy, mého oprávněného zájmu nebo z důvodu plnění právní povinnosti; nebo na základě Vašeho souhlasu.

Jaký je účel zpracování údajů?

V případě, že si u mne objednáte právní služby, provádím následující zpracování:

 • zpracování na základě plnění smlouvy: Vaše osobní údaje použiji zejména k tomu, abych s Vámi mohla o objednané službě komunikovat, pro potřeby platby za objednanou službu atd.
 • zpracování na základě oprávněného zájmu: Pokud si u mne objednáte právní službu, uchovám Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o objednávkách na základě mého oprávněného zájmu (bez Vašeho souhlasu) za účelem ochrany právních nároků a mé vnitřní evidence a kontroly řádného poskytování služeb. Za účelem ochrany právních nároků, ochrany majetku a mé vnitřní evidence a kontroly, zpracovávám Vaše údaje po dobu trvání lhůty 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnilo plnění.
 • zpracování na základě plnění právních povinností: Pokud Vaše osobní údaje zpracovávám právě z tohoto důvodu, nemusím získat pro takové zpracování Váš souhlas. Na tomto právním základě zpracovávám Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o objednaných službách, a to z důvodu dodržování zejména následujících předpisů: zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (pokud službu objednáte jako fyzická osoba), zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, nařízeními EU proti podpoře terorismu, praní špinavých peněz. Pro tyto účely osobní údaje používám po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo.

Pokud dosud nevyužíváte mé služby a při poskytnutí svých údajů mi udělíte svůj souhlas, můžu Vaše identifikační a kontaktní údaje použít pro zasílání nabídek e-mailem, sdělit Vám moje nabídky po telefonu nebo jinými elektronickými prostředky, popř. Vám je můžu zaslat poštou. Váš souhlas je zcela dobrovolný a můžete jej kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování do okamžiku tohoto odvolání.

Kdo Vaše osobní údaje zpracovává a komu je předávám? Všechny zmíněné osobní údaje zpracovávám já jako správce. Já stanovuji shora vymezené účely, pro které Vaše osobní údaje shromažďuji, určuji prostředky zpracování a odpovídám za jejich řádné provedení. Vaše osobní údaje můžu předávat také dalším subjektům, které se nacházejí v roli správce, a to zejména orgánům veřejné moci (např. soudům, správním orgánům), poskytovatelům údržby informačního systému a dalším příjemcům dle Vašich potřeb a pokynů.

Z jakých zdrojů osobní údaje získávám? Zpracovávám osobní údaje, které mi poskytnete v rámci objednávání služby nebo při komunikaci se mnou. V některých případech jsem oprávněna získávat osobní údaje z veřejných registrů. Jedná se zejména o situace, kdy uplatňuji své oprávněné zájmy, zejména zájem jednat obezřetně. Nepředávám osobní údaje mimo země EU.

Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

 1. Právo na informace: právem na informace se rozumí veškerá práva kupujícího obsažená v čl. 13 Nařízení, zejména se jedná o právo na znalost mé totožnosti a kontaktních údajů a na znalost účelu, pro který jsou Vaše osobní údaje shromažďovány a zpracovávány.
 2. Právo na přístup k osobním údajům: právem na přístup k osobním údajům se rozumí veškerá práva kupujícího obsažená v čl. 15 Nařízení, zejména se jedná o právo získat ode mne potvrzení, zda a případně za jakým účelem jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, po jakou dobu, kde Vaše osobní údaje získávám, komu je předávám či kdo je mimo mne zpracovává.
 3. Právo na opravu: právem na opravu se rozumí veškerá práva kupujícího obsažená v čl. 16 Nařízení, zejména pak právo požadovat, abych opravila bez zbytečného odkladu nepřesné nebo nesprávné osobní údaje, které se smluvních stran týkají.
 4. Právo na výmaz – právo být zapomenut: právem na výmaz se rozumí veškerá práva kupujícího obsažená v čl. 17 Nařízení, zejména se jedná o právo, abych bez zbytečného odkladu na požádání vymazala Vaše osobní údaje za předpokladu, že pro to budou naplněny podmínky dané nařízením. Toto právo se neuplatní zejména v případě, že zpracování Vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění mé právní povinnosti nebo určení, výkon či obhajobu mých právních nároků.
 5. Právo na omezení zpracování: právem na omezení zpracování se rozumí veškerá práva kupujícího obsažená v čl. 18 Nařízení. Toto právo Vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení Vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování po omezenou dobu. Po dobu, po kterou šetřím, je-li Vaše námitka oprávněná, jsem povinna zpracování Vašich osobních údajů omezit.
 6. Právo na přenositelnost údajů: právem na přenositelnost údajů se rozumí veškerá práva kupujícího obsažená v čl. 20 Nařízení, zejména pak právo získat své osobní údaje, které poskytly smluvní strany advokátovi, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.
 7. Právo vznést námitku: právem vznést námitku se rozumí veškerá práva kupujícího obsažená v čl. 21 Nařízení. Zjistíte- li že zpracovávám Vaše osobní údaje v rozporu s ochranou Vašeho soukromého života, v rozporu s Nařízením nebo v rozporu se zákonem, můžete po mně požadovat vysvětlení či požadovat, aby byl takový stav odstraněn.
 8. Právo podat stížnost: uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno Vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že jsem na Váš podnět nesjednala nápravu a Vaše osobní údaje zpracovávám neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti mnou prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Právo na jiné prostředky soudní a správní ochrany tím není dotčeno.

Jak lze uplatnit jednotlivá práva? Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na mou emailovou adresu dankova@bayers.cz. Vaši žádost vyřídím bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, jsem oprávněna tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění Vás samozřejmě budu informovat.

​​​​Mgr. Tereza Daňková - advokátka